پایه چراغهای تزئینی و پارکی

چراغ پارکی

 

کاربرد:

جهت تزئین و ایجاد روشنایی مطلوب و دلنشین در پارک ها ، میادین و بلوارها و....

 

پایه چراغ پارکی

پایه چراغ طرح الماس

پایه چراغ الماس

مشخصات فنی:

 

 

- ارتفاع این چراغ ها در سه نوع 1 متر ، 1/5 متر و 3 متری می باشد 

 استفاده از چراغهای کم مصرف و LED در مدل های مختلف

چراغ پارکی چند وجهی

(طرح چندوجهی چراغ چمنی)